Warunki najmu

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO WYNAJMOWANEGO PRZEZ FIRMĘ ALLKI WOJCIECH GANCARZ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu będą miały zastosowanie do Umowy Najmu Sprzętu Budowlanego zawieranej przez Wynajmującego i Najemcę.

2. Relacje pomiędzy Stronami w zakresie Umowy Najmu będą regulowane wyłącznie niniejszymi Ogólnymi Warunkami Najmu, Umową Najmu oraz załącznikami do Umowy Najmu. Żadne inne postanowienia, dokumenty i oświadczenia nie będą stanowiły jakiejkolwiek podstawy do kształtowania umownych relacji Stron, dopóki nie zostaną zawarte w formie pisemnego aneksu do Umowy Najmu.

II. DEFINICJE

 Jeżeli z niniejszych Ogólnych Warunków Najmu nie wynika inaczej, wszystkie terminy zapisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu dużą literą będą miały następujące znaczenie:

1. Wynajmujący – oznacza Wojciecha Gancarza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ALLKI Wojciech Gancarz, z siedzibą w Rudnej Małej 510a, kod pocztowy 36-054, wpisaną do CEIDG.

2. Najemca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zawierającą z Wynajmującym umowę najmu Sprzętu Budowlanego.

3. Sprzęt Budowlany – oznacza maszyny i urządzenia budowlane wraz z kompletnym oprzyrządowaniem dodatkowym i dokumentacją techniczną, stanowiące własność Wynajmującego będące przedmiotem Umowy Najmu.

4. Okres Najmu – oznacza czas na jaki została zawarta Umowa Najmu.

5. Umowa Najmu – oznacza umowę najmu Sprzętu Budowlanego zawartą przez Wynajmującego i Najemcę wedle wzoru sporządzonego przez Wynajmującego.

III. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy Najmu jest oddanie do korzystania Najemcy przez Wynajmującego Sprzętu Budowlanego, którego szczegółowa specyfikacja oraz opis znajdują się w opisie stanu technicznego do Umowy Najmu.

2. Sprzęt Budowlany jest oddawany Najemcy bez operatora, kierowcy, lub jakiegokolwiek innego personelu obsługującego.

3. Faktyczna dostawa i odbiór Sprzętu Budowlanego zostaną stwierdzone w dokumencie dostawy zgodnie z postanowieniami punktu 4.2. poniżej. Dokument dostawy będzie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron oraz będzie zawierał wyraźne odwołanie do niniejszej Umowy, z uwzględnieniem wszystkich załączników. Strony potwierdzają, iż osoby podpisujące dokumenty związane z umową najmu, mają umocowanie, jak również działają w imieniu Stron. Jednocześnie Strony potwierdzają, że znana jest im treść dokumentów, nie wnoszą do nich zastrzeżeń. Osoba podpisujące niniejszy dokument, jak również Umowę Najmu i pozostałe załączniki oświadcza, że w razie działania bez należytego umocowania, będzie ona uznawana za Stronę umowy (Najemcę). Dokument dostawy będzie zawierał:
(I )informacje o stanie technicznym Sprzętu Budowlanego,
(II) wskazanie Miejsca Korzystania, wszelkie inne informacje, których umieszczenie w dokumencie dostawy będzie uzasadnione na mocy niniejszej Umowy. Do dokumentu dostawy mogą zostać dołączone wszelkie dokumenty, których przedstawienia przez Najemcę zażąda Wynajmujący (np. dowód tożsamości).

IV. MIEJSCE KORZYSTANIA

1. Sprzęt Budowlany może być używany przez Najemcę wyłącznie w obrębie terenu, który zostanie określony w umowie jako Miejsce Korzystania.

2. Jakiekolwiek korzystanie przez Najemcę ze Sprzętu Budowlanego poza dozwolonym Miejscem Korzystania, które nie zostanie zgłoszone Wynajmującemu, i na które Wynajmujący nie wyrazi pisemnej zgody, będzie oznaczało obowiązek Najemcy do pokrycia wszelkich kosztów, jakie mogą wyniknąć, w związku z tą sytuacją. Postanowienie niniejszego punktu dotyczy w szczególności sytuacji, o której mowa w ustępie 3 poniżej.

3. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, iż Najemca korzysta ze Sprzętu Budowlanego poza dozwolonym Miejscem Korzystania, Najemca niniejszym nieodwołalnie upoważnia Wynajmującego do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, których celem będzie przeniesienie Sprzętu Budowlanego do dozwolonego Miejsca Korzystania. Używanie Sprzętu Budowlanego poza Miejscem Korzystania stanowi podstawę do rozwiązania umowy na ten Sprzęt Budowlany bez zachowania okresu wypowiedzenia jak również daje prawo Wynajmującemu do naliczenia bezwarunkowej kary umownej w wysokości trzykrotności czynszu najmu za ten Sprzęt Budowlany. Najemca w takim przypadku ma bezwzględny obowiązek zwrócić Wynajmującemu Sprzęt Budowlany na swój koszt oraz ryzyko w terminie 2 dni. Wynajmujący ma prawo podjęć wszelkie środki prawne i faktyczne w celu zwrotu Sprzętu Budowlanego. W przypadku braku zwrotu sprzętu Najemca ma obowiązek zapłacić Wynajmującemu karę umowną w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu najmu za ten Sprzęt Budowlany. Wynajmujący ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość naliczonej kary umownej.

V. UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU BUDOWLANEGO

1. Sprzęt Budowlany zostanie dostarczony Najemcy przez Wynajmującego wraz z kompletnym oprzyrządowaniem dodatkowym, („Akcesoria Dodatkowe”), wymienionymi w opisie stanu technicznego maszyny.

2. Dokument dostawy zostanie dołączony do Umowy Najmu i będzie jej integralną częścią. Dokument dostawy zostanie podpisany przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron,  których dane, jak również podstawa umocowania zostaną wykazane w dokumencie dostawy.

3. Podpisanie dokumentu dostawy oznacza bezwarunkowe przyjęcie Sprzętu Budowlanego oraz Akcesoriów Dodatkowych przez Najemcę w stanie technicznym opisanym w dokumencie  dostawy. Najemca potwierdza tym samym właściwy stan techniczny Sprzętu Budowlanego i nie wnosi zastrzeżeń.

4. Z chwilą wejścia przez Najemcę w posiadanie Sprzętu Budowlanego, Najemca przejmuje wszelką odpowiedzialność oraz ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze Sprzętu  Budowlanego, a w tym również ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

VI. CZAS TRWANIA NAJMU

1. Umowa Najmu zostaje zawarta na okres wskazany w umowie Okres Najmu rozpoczyna bieg z chwilą wydania Sprzętu Budowlanego Najemcy, a kończy się z dniem zwrotu Sprzętu Budowlanego Wynajmującemu. Data wydania oraz Data Zwrotu zostaną wskazane w dokumencie dostawy oraz dokumencie zwrotu.

VII. WARUNKI KORZYSTANIA

1. Wynajmujący udzieli Najemcy w dniu dostarczenia Sprzętu Budowlanego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi i korzystania ze Sprzętu Budowlanego.

2. Z uwagi na fakt, iż w Okresie Najmu Sprzęt Budowlany będzie w posiadaniu i używany przez Najemcę, Najemca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, a wynikłe z nieprawidłowego korzystania ze Sprzętu Budowlanego, jak również za wszelkie uszkodzenia Sprzętu Budowlanego.

3. Najemca oddeleguje do obsługi Sprzętu Budowlanego tylko i wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i upoważnienia do obsługi Sprzętu Budowlanego (prawo jazdy, certyfikaty etc.).

4. W przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego, iż Najemca korzysta ze Sprzętu Budowlanego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem (tj. w szczególności niezgodnie z celem dla którego został oddany w najem), Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym oraz do żądania zwrotu Sprzętu Budowlanego, co nastąpi natychmiast po otrzymaniu przez Najemcę takiego żądania. Wynajmujący ma prawo podjąć wszelkie środki prawne i faktyczne w celu zwrotu Sprzętu Budowlanego.

5. Sprzęt Budowlany będzie wykorzystywany maksymalnie 8 (osiem) godzin dziennie .

6. Jeżeli ośmiogodzinny okres, o którym mowa powyżej zostanie przekroczony, Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowego wynagrodzenia za każdą dodatkową godzinę. Stawka za godzinę pracy Sprzętu Budowlanego ponad limit dzienny wynosi 8% stawki dobowej za każdą godzinę

VIII. TRANSPORT

1. Koszty i ryzyko transportu Sprzętu Budowlanego do Miejsca Korzystania, jak również jego załadunku i rozładunku będą obciążały Najemcę. Najemca może, za zgodą Wynajmującego, zlecić mu transport oraz załadunek i rozładunek za wynagrodzeniem.

2. Jeżeli transport, załadunek i rozładunek, lub którakolwiek z tych czynności zostanie zlecona Wynajmującemu, wysokość wynagrodzenia należnego Wynajmującemu zostanie ustalone w umowie.

IX. INSTALACJA, MONTAŻ I DEMONTAŻ

1. Instalacja, montaż i demontaż Sprzętu Budowlanego zostaną przeprowadzone przez Najemcę zgodnie z obowiązującymi powszechnie w tym zakresie przepisami prawa oraz zaleceniami Wynajmującego, jak również na ryzyko Najemcy. W przypadku wykonania tych prac przez Wynajmującego, należne z tego tytułu Wynagrodzenie będzie obejmowało koszty operatora uczestniczącego w procesie instalacji, montażu lub demontażu, jak również koszty podróży Wynajmującego związane z tymi czynnościami. Dokładna kwota wynagrodzenia Wynajmującego za wykonanie powyższych prac zostanie wskazana w umowie najmu. Okres czasu niezbędny na instalację, montaż i demontaż nie mają żadnego wpływu na Okres Najmu.

X. UTRZYMANIE SPRZĘTU BUDOWLANEGO

1. Najemca będzie zobowiązany do dokonywania codziennego sprawdzenia poziomu substancji wykorzystywanych przez Sprzęt Budowlany (olej, woda oraz inne substancje niezbędne do funkcjonowania Sprzętu Budowlanego), jak również będzie dokonywał uzupełnienia tych substancji wyłącznie produktami dostarczonymi lub rekomendowanych przez Wynajmującego, celem uniknięcia pomieszania różnych rodzajów substancji. Koszty wszelkich napraw i innych czynności, których wykonanie zostało spowodowane nieprawidłowym utrzymaniem Sprzętu Budowlanego będą obciążały Najemcę

2. Koszty zaopatrzenia Sprzętu Budowlanego w szczególności w paliwo, substancje zapobiegające zamrożeniu, smary, filtry i inne substancje niezbędne do funkcjonowania Sprzętu Budowlanego będą obciążały Najemcę.

a. Wykorzystywanie przez Najemcę paliw, które nie zostały zatwierdzone przez Wynajmującego, jak również nie spełniają stosownych norm prawnych jest zakazane. Wszelkie uszkodzenia, awarie Sprzętu Budowlanego, jak również sankcje prawne wynikające z wykorzystania takiego paliwa będą obciążały Najemcę.

b. W Okresie Najmu, Najemca na każde żądanie Wynajmującego, umożliwi mu przeprowadzenie kontroli wykonania przez Najemcę jego obowiązków, o których mowa w ustępach 10.1. – 10.2. powyżej. W wypadku stwierdzenia przez Wynajmującego zaniedbań po stronie Najemcy w zakresie wykonania jego obowiązków i powstaniem w związku z tym konieczności uzupełnienia lub wymiany jakichkolwiek substancji lub części zamiennych Sprzętu Budowlanego, wszelkie koszty z tym związane będą obciążały Najemcę.

c. Najemca jest odpowiedzialny za zgodne z wszelkimi znajdującymi zastosowanie regulacjami prawnymi, użytkowanie Sprzętu Budowlanego.

d. Najemca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie wypadki, jak również uszkodzenia Sprzętu Budowlanego spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Sprzętu Budowlanego, a w szczególności użytkowaniem bez zapewnienia odpowiednich środków ostrożności.

e. W przypadku korzystania przez Najemcę z konstrukcji ruchomych, Najemca zobowiązany jest do ich umieszczenia w odpowiednich blokadach w terenie, specjalnie przygotowanych w tym celu, ze szczególnym uwzględnieniem systemu odwadniającego.

XI. NAPRAWA SPRZĘTU BUDOWLANEGO

1. Jeżeli w Okresie Najmu Sprzęt Budowlany zostanie unieruchomiony w wyniku działania piasku lub w wypadku gdy nie będzie działał w wyniku zużycia i uszkodzenia, Najemca będzie zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o tym fakcie. Wynajmujący dołoży należytej staranności do usunięci awarii powstałej z powodu samoistnego zużycia lub wady Sprzętu Budowlanego, a jeżeli z jakiegokolwiek powodu naprawa Sprzętu Budowlanego nie będzie możliwa, Wynajmujący dostarczy Najemcy inny Sprzęt Budowlany o tej samej lub większej mocy, niezwłocznie, a nie jakiegokolwiek zaniedbania Najemcy lub nieprawidłowego użytkowania Sprzętu Budowlanego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przestoju Sprzętu Budowlanego.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Najemca jest odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za prawidłowe użytkowanie Sprzętu Budowlanego, jak również za wszelkie szkody, które będą wynikiem niewłaściwego użytkowania Sprzętu Budowlanego. Najemca będzie zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód związanych z naprawą lub zastąpieniem wynajętego Sprzętu Budowlanego. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu budowlanego który będzie wynikiem niewłaściwego użytkowania uznaje się, że Najemca zleca naprawę sprzętu budowlanego Wynajmującemu za dodatkowym wynagrodzeniem. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów naprawy ( części zamiennych i robocizny).

2. Najemca na zasadzie ryzyka będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas transportu, załadunku oraz rozładunku Sprzętu Budowlanego, chyba ze transport zleci Wynajmującemu.

3. W przypadku gdy Sprzęt Budowlany będzie obsługiwany przez personel zatrudniony przez Najemcę, Najemca oraz wszystkie podległe mu osoby będą zobowiązane do przestrzegania wszelkich regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Najemca zobowiązuje się we własnym zakresie zadbać, by wszelkie niezbędne szkolenia oraz dokumenty były aktualne. Najemca nie ma prawa dopuszczać do Sprzętu Budowlanego osób, które nie mają wymaganych szkoleń, doświadczenia, aktualnych dokumentów.

4. W celu wykorzystania Sprzętu budowlanego w terenach miejskich lub w miejscach publicznych, Najemca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich zezwoleń administracyjnych, jakie mogą okazać się konieczne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ZGŁOSZENIE ZDARZENIA WYPADKU

W wypadku uszkodzenia Sprzętu Budowlanego lub wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim, Najemca będzie zobowiązany do:

a) podjęcia wszelkich możliwych i koniecznych działań celem ochrony interesów Wynajmującego jak również celem zapobieżenia zwiększenia rozmiaru szkód;

b) poinformowania Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu w ciągu 48 godzin od chwili zdarzenia faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym podając wszystkie istotne informacje dotyczące zdarzenia.